1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi společností HK Zábradlí s.r.o. IČO: 05561345 (provozovatel a majitel), se sídlem Roudnice 280, 50327 (dále jen „pronajímatel“) a nájemcem souvisejících s podnikatelskou činností pronajímatele, tj. s nájmem nářadí (dále jen „VOP“).

1.2.

Tyto VOP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi pronajímatelem a nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Ústní prohlášení učiněná vůči nájemci zaměstnanci společnosti HK Zábradlí s.r.o. IČO: 05561345, pronajímatele nezavazují.

1.3

Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem mají přednost před těmito VOP.

1.4

Práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem neupravené těmto VOP, ani písemnou smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.5

Tyto VOP jsou pro nájemce závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s pronajímatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi pronajímatelem a nájemcem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou.

1.6

Nájemce přijímá a uznává následující VOP jako závazné. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetové adrese pronajímatele https://hkstroje.cz.

 1. POJMY

Pronajímatel – společnost HK Zábradlí s.r.o. se sídlem Roudnice 208, 50327 IČO: 05561345 DIČ: CZ05561345, zapsaná v obchodním rejstříku C 38104 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové , https://hkstroje.cz.

Spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s pronajímatelem, nebo s ním jinak právně jedná.

Nájemce – tento pojem zahrnuje jak spotřebitele, tak nájemce vystupujícího při uzavírání nájemní smlouvy s pronajímatelem v rámci své podnikatelské činnosti.

Nářadí – veškeré ruční, elektrické, motorové a jiné nářadí, přístroje, příslušenství, které pronajímatel nabízí k pronájmu.

VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky.

 1. NÁJEMNÍ SMLOUVA

3.1

Nájemní smlouva uzavíraná se spotřebitelem je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze smluvních stran.

3.2.

Nájemní smlouva uzavíraná s nájemcem, který není spotřebitelem, je krom způsobu uvedeného v bodě 3.1 VOP, uzavřená rovněž potvrzením nájemcovy řádně vyplněné objednávky pronajímatelem, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávka může být nájemcem učiněna písemně, nebo e-mailem. Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje:

 1. a) označení nářadí, jehož pronájem nájemce požaduje
 2. b) požadovanou dobu pronájmu
 3. c) označení nájemce (tj. alespoň jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo).

3.3

Povinnou přílohou objednávky dle bodu 3.2 VOP je seznam osob, které jsou oprávněny nájemce zastupovat v souvislosti s nájmem nářadí. Pokud pronajímatel s nájemcem, který výše uvedený seznam nepředložil, již v posledních 3 letech právně jednal, kdy v této souvislosti obdržel seznam osob oprávněných zastupovat nájemce, souhlasí nájemce s tím, že ho právní jednání těchto osob zavazuje, jako by je činil sám.

3.4

Nájemce je povinen upozornit pronajímatele na jakoukoli změnu v seznamu osob dle bodu 3.3 VOP, a to do 2 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti písemnou formou nebo e-mailem. V případě, že tak nájemce neučiní, nese plnou odpovědnost za škodu tím způsobenou pronajímateli a je zavázán ze všech právních jednání učiněných osobami uvedenými v seznamu (před písemným oznámením o změně) jako by je učinil sám.

3.5

Nájemní smlouvu lze měnit písemnou, telefonickou i elektronickou formou.

3.6

Veškerá e-mailová komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem musí probíhat na e-mailových adresách pronajímatele, info@hkstroje.cz a e-mailových adresách nájemce uvedených v nájemní smlouvě, popř. objednávce dle bodu 3.2 VOP. V opačném případě tato e-mailová komunikace pronajímatele nezavazuje.

3.7

Nesjednají-li si pronajímatel s nájemcem v nájemní smlouvě jinak, je místem, kde bude nářadí přenecháno nájemci a po skončení nájmu jím vráceno pronajímateli, provozovna pronajímatele, ve které byla nájemní smlouva uzavřena. Nelze-li výše uvedeným způsobem určit příslušnou provozovnu, určí ji pronajímatel.

 1. NÁJEMNÉ

4.1

Pokud není písemně sjednáno jinak, řídí se výše nájemného cenami uvedenými v ceníku pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Ceník je dostupný na internetové adrese pronajímatele u každého produktu, nájemné je v něm uvedeno bez DPH.

4.2

Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.

4.3

Požaduje-li nájemce odvoz nářadí do místa mimo provozovnu pronajímatele, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí nájemce. Cena za dopravu je účtována podle ceníku pronajímatele platného v den uskutečnění odvozu.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Nájemné je splatné ihned při vrácení nářadí nájemcem, nestanoví-li daňový doklad vystavený pronajímatelem pozdější den splatnosti.

5.2

Není-li pronajaté nářadí vráceno nájemcem ve sjednané době, nebo přesahuje-li sjednaná doba nájmu kalendářní měsíc, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci se splatností dle smlouvy. Nájemce je povinen toto nájemné ve lhůtě splatnosti uhradit.

5.3

Pronajímatel se s nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:

 1. a) platba v hotovosti při vrácení nářadí v provozovně pronajímatele.
 2.       b) bezhotovostní převod na účet pronajímatele na základě jím vystaveného daňového dokladu.

5.4

V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.

5.5

Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci při předání nářadí nájemci složení peněžní částky ve výši uvedené v ceníku zveřejněném na internetové adrese pronajímatele, která je splatná okamžikem uzavření nájemní smlouvy.  V případě skončení nájmu, kdy celkové nájemné nedosáhne výše složené kauce, je pronajímatel povinen nájemci rozdíl mezi výší nájemného a zaplacenou kaucí vrátit, a to ve lhůtě 30 dnů od skončení nájmu.

5.6

Pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli rovněž smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1

Nájemce je povinen:

 1. a) užívat nářadí jako řádný hospodář k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito VOP (všeobecné obchodní podmínky).
 2. b) po dobu nájmu provádět běžnou údržbu pronajatého nářadí,
 3. c) poučit osoby, které budou pronajaté nářadí užívat o jeho provozu, manipulaci s ním, údržbě a bezpečnostních podmínkách,
 4. d) dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání nářadí,
 5. e) nezřídit třetí osobě užívací právo k pronajatému nářadí bez písemného souhlasu pronajímatele, v opačném případě má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit,
 6. f) neprovádět na pronajatém nářadí žádné změny nebo úpravy (vyjma běžné údržby),
 7. g) umožnit pronajímateli, oznámí-li to alespoň 1 den předem, přístup k pronajatému nářadí za účelem provedení potřebné opravy, údržby nářadí, nebo kontroly, zda je užíváno k obvyklému účelu a v souladu s nájemní smlouvou,
 8. h) hradit náklady přepravy nářadí do místa užívání, jakož i náklady zpětné přepravy do místa provozovny pronajímatele,
 9. i) ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení nářadí pronajímateli,
 10. j) vrátit pronajímateli nářadí řádně a včas, tj. provozuschopné a kompletní, očistěné, ve stavu, v jakém ho nájemce převzal vzhledem k obvyklému opotřebení včetně doplnění provozních kapalin.

6.2

V případě nevrácení svěřeného pronajatého stroje nebo nářadí se nájemce tímto zavazuje uhradit pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které pronajímatel vynaložil na pořízení předmětného nářadí.

6.3

Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a bezpečnostními předpisy při používání nářadí.

6.4

Povinnost platit nájemné nevzniká, jestliže pronajímatel bez závažných důvodů daných technických stavem pronajatého stroje, nářadí nepředá toto nájemci k užívání a za dobu, kdy je pronajaté nářadí v opravě z důvodů neležících na straně nájemce, tj. v případě, kdy nájemce řádně a včas oznámí potřebu opravy, tj. dojde-li k poškození pronajatého nářadí vlivem skutečnosti nájemcem nezaviněných, kdy technický stav pronajatého nářadí nezpůsobený nájemcem, neumožňuje jej řádně užívat, pokud nájemci nebylo poskytnuto jiné nářadí sloužící k účelům nájmu. Po dobu, po kterou nemohl nájemce nářadí užívat vůbec nebo se značnými obtížemi má právo na slevu z nájemného.

6.5

Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u pronajímatele nejpozději do doby, na kterou byl nájem sjednán, ne však později než do 6 měsíců ode dne, kdy vadu nájemce zjistil nebo mohl zjistit.

6.6 Nájemce je povinen platit nájemné, dokud neoznámí pronajímateli ztrátu, odcizení nebo zničení věci.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

7.1

Pronajímatel je povinen:

 1. a) přenechat nájemci pronajaté nářadí tak, aby je mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
 2. b) zajistit nájemci nerušené užívání nářadí po dobu nájmu.

7.2

Pokud je nářadí při vrácení poškozeno, zavazují se pronajímatel a nájemce sepsat „ Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození a nářadí se předá k posouzení do servisu. Po sepsání zmíněného protokolu je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci složení částky odpovídající vratné kauci stanovené dle ceníku pronajímatele u daného nářadí, kterou je pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené nájemcem na pronajatém nářadí. Složením uvedené částky nájemcem není dotčeno pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči nájemci.

7.3

Pronajímatel neodpovídá za vadu nářadí, o které nájemce v době uzavření nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání užívání nářadí.

7.4

Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení nářadí, byl-li sjednán, v důsledku vyšší moci.

7.5

Nájemce, který není spotřebitel, se tímto vzdává vůči pronajímateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti s nájemní smlouvou.

 1. UKONČENÍ SMLOUVY

8.1

Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže je nájemce v prodlení s úhradou, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy nájemcem (např. nájemce užívá nářadí v rozporu s poučením pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

8.2

Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení s vrácením nářadí.

8.3

Pokud je nájemce v prodlení s vrácením nářadí déle než 30 dní je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

8.4

V případě ztráty nářadí se složená vratná kauce nájemci nevrací.

8.5

Nezaplacení nájemného ani ve lhůtě do 15 dnů po splatnosti se považuje za porušení nájemní smlouvy podstatným způsobem a opravňuje pronajímatele vystavit penalizační fakturu.

8.6

Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 10 kalendářní dnů. Výpovědní době počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla pronajímateli doručena písemné výpověď.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Osobní data nájemců jsou uchovávána v souladu s platnými zákony a nařízeními – viz. https://hkstroje.cz/gdpr

 1. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

10.1

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pronajímatel prostřednictvím elektronické adrese info@hkstroje.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle pronajímatel na elektronickou adresu, ze které spotřebitel stížnost zaslal.

10.2

Pronajímatel je oprávněn k pronajímání nářadí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3.

Spotřebitel má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o nájmu Nářadí obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1

Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:

– ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím

– ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty

– se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou v nájemní smlouvě, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.

11.2

Veškerá písemná komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat na jejich adresy bydliště/sídla (u pronajímatele rovněž adresy provozoven) uvedené v nájemní smlouvě. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle odst. 3.6 VOP.

11.3

Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.2

Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

11.4

Uzavřením nájemní smlouvy nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a ceníkem pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je nájemce dostatečným způsobem před vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11.5

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce nájemcem.

11.6 Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.

11.7 V případě soudních sporů je příslušný obecný soud pronajímatele. Toto ustanovení se nepoužije, je-li nájemcem spotřebitel.

    12. Vzdálenost zapůjčení

12.1

Vzdálenost zapůjčení (nasazení) stroje je do 25km od sídla půjčovny HK Stroje.